amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອີໂຄນີຣີໂອເຄວ

  • ຝຸ່ນອົງຄະທາດຊີວະສາດ
  • 200,000
  • 1. ການນໍາໃຊ້: - ປົນ ECO ...

ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ

(ຕົວຢ່າງ) ຮ້ານບຸດສະກອນ ການກະເສດ
(ຕົວຢ່າງ) ບ້ານ ທາດຫລວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ໄຊເສດຖາ
02012345678
(ຕົວຢ່າງ) ບໍລິສັດ ລາວວິທະຍາສາດເຄີໄຊອີຢູຍພືດພັນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
(ຕົວຢ່າງ) ບ້ານ ທາດຫລວງ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຖະໜົນ ໄຊເສດຖາ
02012345678