amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ເໝືອງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ເໝືອງ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ເໝືອງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 98 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ່ານ ຍົງ ໄຊປັນຍາ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.1
ທ່ານ ແອັກ ໂສພາໄອຕ້າ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5
ທ ເຕີນ ໄວຫົດດາ R3-TDK8 (ToG1) 0.52 1.742
ທ ອ້ອຍ ສຸວັນນະລາດ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.1
ທ ຄໍາປານ ບັບທະນາ R3-TDK8 (ToG1) 0.33 1.1
ທ ບຸນໜາ ອ້ວນບູບຜາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.3
ທ ຄູນນ້ອຍ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.4
ທ ບຸນມີ R3-TDK8 (ToG1) 1.2 4
ນ ຕິວ ພາວິດີ R3-TDK8 (ToG1) 1.4 4.69
ທ ບຸນມາ R3-TDK11 (ToG2) 1.8 6