amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາລາດຄວາຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາລາດຄວາຍ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາລາດຄວາຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 106 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ໄງ ທະວີຮັກ R3-HTDK8 2.5 8.5
ທ ແອກ ໄຊຍະວົງ R3-HTDK8 0.5 1.65
ທ. ອາດຊົມພູ R3-HTDK8 1.5 5.1
ທ. ຫອນ ອຸດົມພອນ R3-HTDK8 2 6.85
ທ. ຄຳສະຫວ່າງ ສີປະໄພ R3-HTDK8 0.5 1.65
ນ. ພວງສີ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 2
ນ. ເສົາ ສີຕາງ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.1
ທ ວັນນໍລະດີ (ນ. ສາ ມາລີຈັນ ) R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.2
ທ ນ້ອຍແກ້ວປະເສີດ (ທ. ຝາຍ ບາງບົວພາ) R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.8
ທ. ສົງກາ R3-HTDK8 1 3.35