amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນແສດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໂພນແສດ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ໂພນແສດ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 138 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ສຸກສະຫວັນ ພົງອຸດົມ ( ຄ )
ທ. ແພງຕິວ
ທ. ບຸນມີ
ທ. ອານຸາຊາ R3-HTDK8 0.7 2.4
ທ. ອາໂລະ ( ຮ ) R3-HTDK8 1.5 5
ທ. ສີສະຫວັດ
ທ. ຫຍ້ານຸກ
ທ. ຊ້າງ R3-TDK8 (ToG1) 0.7 2.38
ທ. ແຕ່+ນ້ອຍ
ທ. ໂຈມ+ສວນ