amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາທານ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາທານ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາທານ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 104 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບົວສີວັນ ສິວິໄຊ ( ຄ ) R3-TDK8 (ToG1) 2 6.9
ທ. ຕຽງຄຳ ຄຳວົງສາ ( ຮ ) R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.8
ທ. ກາລາສິນ ສຸນດາວົງ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.5
ທ. ວາດສະໜາ ແສນແສງພົມ R3-TDK11 (ToG2) 0.8 2.8
ນ. ມຸນທາ ໄຍຍະແສງ R3-TDK11 (ToG2) 0.8 2.76
ທ. ບຸນມີ ອີນທະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1.8 6.3
ທ. ຊຽງໃສ ອິນທະຈັກ R3-TDK8 (ToG1) 2 7
ທ. ຫອມ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.5
ທ. ແຫຼ້ R3-TDK8 (ToG1) 1.1 3.795
ທ. ບຸນຍັງ R3-TDK8 (ToG1) 2 7