amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ມະຫາໄຊ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ມະຫາໄຊ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ມະຫາໄຊ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ແອ ວິໄລທອງ
ນ. ຫຼ້າ
ນ. ໂຈມ
ນ. ສົມສະຫວັນ
ນ. ສີອຳໄຟ
ນ. ທອງສະຫວັນ
ທ. ພູ
ທ. ດາວວອນ
ທ. ກຽນ
ນ. ຫວັນ