amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ມະຫາໄຊ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ມະຫາໄຊ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ມະຫາໄຊ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 76 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ຫົງຄຳ ພະໄຊສົມບັດ
ນ. ຄຳໄພບູນ ກອງດາແສງຈັນ
ທ. ບຸນຍືນ ເທບປາມີ
ທ. ເພັດສະໄໝ ໄຊສົມຫວັງ
ທ. ແອນ້ອຍ ໄຊວົງສາ
ທ. ບົວຄຳ ຕາທິລາດ
ນ. ລຳແກ້ວ ພີມມະສອນ
ນ. ອິນໄທ
ນ. ລຳເພັງ ແກ້ວມະທີ
ທ. ໃບສີ ແກ້ວບົວລອຍ