amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຈະລູມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຈະລູມ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ຈະລູມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 98 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບຸນແຮງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.35
ທ. ຈອມ R3-TDK11 (ToG2) 1.8 6
ທ. ພັນນ້ອຍ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.6
ທ. ຫອມໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.4
ນ. ຈ່ອງ No certified 1.36 4.556
ທ. ນ້ອຍ R3-TDK11 (ToG2) 0.5 1.7
ທ. ຈານວາ No certified 1 3.33
ນ. ກອງສີ R3-TDK11 (ToG2) 1.2 4.1
ນ. ສົມ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.8
ທ. ດີໃຫຍ່ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.7