amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາສະຖຸງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາສະຖຸງ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາສະຖຸງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 90 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຈັນສຸກ ກອງມະນີ ( ຮ ) R3-TDK11 (ToG2) 2.8 9.38
ທ. ບຸນໜາ R3-TDK11 (ToG2) 0.43 1.5
ທ. ບຸນທະວີ R3-TDK8 (ToG1) 1.7 5.6
ທ. ອາ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.7
ທ. ກິ No certified 1.4 4.6
ທ. ໂກດ No certified 1.48 5
ທ. ຄຳມອນ R3-TDK11 (ToG2) 1 3.4
ທ. ພອນ R3-TDK11 (ToG2) 2 6.7
ທ. ຄຳຕາ R3-TDK11 (ToG2) 0.51 1.8
ທ. ທອງສີ ເຄືອສູວັນດີ R3-TDK11 (ToG2) 1.8 6