amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາກຽວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາກຽວ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ນາກຽວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 92 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຫົງຄຳ ( ຄ ) R3-TDK11 (ToG2) 1 3.4
ທ. ພອນ ( ຮ )
ທ. ບູນຫລາຍ
ທ. ບຸນມາ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.2
ທ. ດາວ
ທ. ກອງມາ
ທ. ບຸນຕາ
ທ. ຄຳສະໜອງດີ
ທ. ສີນາລອນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.45
ທ. ຄຳເຟືອງ