amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ດ້າງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ດ້າງ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ດ້າງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 122 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ພູດທາ ໄຂມະນີ ( ຄ ) R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.95
ທ ສູນທອນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.4
ທ ຄອນ + ກ້ອຍ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.5
ທ. ແສງເພັດ R3-TDK8 (ToG1) 2.5 8
ທ. ຄານ R3-TDK11 (ToG2) 1.2 4.1
ນ. ໄຂມາ R3-TDK11 (ToG2) 0.5 1.7
ນ. ສອນ R3-TDK11 (ToG2) 1.7 5.6
ທ. ທິດນິດ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.6
ທ. ໝອນ+ນ ອື່ງ
ທ. ດວງ R3-TDK8 (ToG1) 0.46 1.518