amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ອີລານ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ອີລານ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ອີລານ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 114 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ເສີດ R3-TDK11 (ToG2) 1.5 5
ທ. ໂກຍ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5.1
ທ. ແກ້ວອຸດອນ R3-TDK8 (ToG1) 0.34 1.2
ທ. ລ້ານ R3-TDK8 (ToG1) 0.53 1.802
ທ. ບຸນນຳ ແສງມະນີ R3-TDK8 (ToG1) 0.53 1.9
ທ. ວິນຄຳ ໄຊຍະສອນ No certified 1.8 6.1
ທ. ຈຸກ
ທ. ລ້ອມ ພົມວິສານ No certified 1.6 5.34
ທ. ປານ R3-TDK8 (ToG1) 1.6 5.4
ທ. ໄລ ໄຊຍະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.43 1.5