amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫົວນາ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫົວນາ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫົວນາ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບຸນເສັງ ນັນທະວົງ 0.8 35
ທ. ວິໄລພອນ ອິນດາວົງ 1.12 10
ນ. ສີໄຄ ໄຊສົງຄາມ 0.96 45
ທ. ໝັ້ນຈ່ອຍ 1.28 35
ທ. ເພັງ 1.28 40
ທ.​ ແສງອາລຸນ 1.12 35
ທ.​ ຄຳມູນ 2.4 45
ທ. ລອດ 0.96 140
ທ. ຕີເງິນ 1.44 40
ທ.​ ສີທັດ 1.12 45