amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫ້ວຍສາຍພາຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຫ້ວຍສາຍພາຍ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຫ້ວຍສາຍພາຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 108 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ​ໂພດ ໝິນ​​ເຮືອຄໍາ 2 120
ນ. ບານ ວຽງ​ຄໍາ 2.4 130
ທ. ມຸດ ຈັນ​ສິລຸ​ພົນ​ທອງ 2.5 120
ນ. ດາລາ ນາກ​ກະ​ເສນ 1.44 80
ນ. ອາ​ນົງ ໝິນ​ເຮືອ​ຄໍາ 2 85
ນ. ພັດ ກອງ​ແກ້ວ 0.96 30
ທ. ​ເມືອງ ກອງ​ແກ້ວ 2 80
ນ. ດວງ​ຕາ ​ສີ​ສົມບູນ 1.28 50
ນ. ​ເງິນ ​ແກ້ວ​ມີ 0.64 45
ທ. ລຸນ ຄຳຢູ່ 0.8 20