amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານທວາຍໃຫ່ຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານທວາຍໃຫ່ຍ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານທວາຍໃຫ່ຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ​ເບ​ດ ວົງສາ​ລີ 2.08 120
ນ. ກອງ+ທ. ໜູ 0.96 40
ນ. ​ແນດ ຂຸນ​ດີ​ວິ​ວົງ​ສີ 0.64 15
ນ. ​ແສງ​ຈັນ ພັນ​ນິວົງ (ກັບ) 1 60
ທ. ຄໍາ​ຄອນ ວົງ​ພະຈັນ 0.48 10
ທ. ອະທິ​ຍາ+ນ. ​ເກດ 1 50
ທ. ​ເງິນ ສີ​ສົມ​ບຸນ 0.64 20
ທ. ກອນ 0.64 40
ທ. ຫຼອຍ+ນ. ບຸນ​ນ້ອຍ 0.48 40
ທ. ຊຸນ ທໍ​າມະ​ວົງ 0.64 40