amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແກ່ວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາແກ່ວ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແກ່ວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 51 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ເງິນເພັດ R3-TDK8 (ToG1) 2 6.3
ທ. ທອງດຳ ພັນທະບັດ TDK8 2 6.5
ທ. ຫອມແພງ ພົມມະຈັກ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.2
ທ. ບົວທອງ ວໍລະບຸດ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.7
ທ. ເສິກ ວໍລະບຸດ R3-TDK8 (ToG1) 0.32 1.6
ທ. ຈັນທະຄາດ ພົມປັນຍາ TDK8 0.32 1.6
ທ. ຍອດແກ້ວ ວໍລະບຸດ TDK8 2 6.4
ທ. ນິນທະກອນ ວໍລະບຸດ TDK8 1.2 3.5
ທ. ບຸນຈັນ ພົມມະຈັກ R3-TDK8 (ToG1) 1.2 3.6
ທ. ສັງຄຳ ພອງຈັນນາ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.6