amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຍອຍໄຮ່

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຍອຍໄຮ່, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຍອຍໄຮ່, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 102 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ບຸນ​ເພັງ ບັນດາສັກ 1.44 55
ທ. ພົນ ຈັນທະ​ເສນ 1.12 25
ທ. ​ເພັດສະຫງວນ ​ແດນ​ເຂດ 0.64 20
ທ. ໝີ + ນ. ທອງ​ລາ ພິນ​ທາ 0.64 20
ນ. ​ໄທ​ ວົງ​ສະຫວັດ 1.28 45
ນ. ປະ​ນົງ ພັນທະ​ນຸວົງ 1 40
ນ. ​ແຫວນ ພັນທະ​ວົງ 0.32 35
ທ. ຄໍາ​ພຸດ ຈັນທະ​ປັນຍາ 0.48 25
ທ. ວົງ​ເດືອນ ​ແກ້ວ​ວິໄຊ 0.64 20
ທ. ​ໂອ​ທອງ ທຽງ​ທໍາ 1.5 20