amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາສະຫວັນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາສະຫວັນ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາສະຫວັນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ບຸນຫັວດ 5 250
ນ ຕຽງຄຳ 3 180
ທ ຊຽງໄລ 3
ທ ວັງ 4 220
ທ ບຸນຄົບ 3 140
ທ ເກດແກ້ວ 6 400
ທ ຕັງຄຳ 3 180
ທ ເອບ 2 100
ທ ໂອເລ່ 1 40
ທ ຕີມ 1 20