amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນສ້າງໄຜ່

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນສ້າງໄຜ່, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນສ້າງໄຜ່, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 43 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ອ້ວນ ສ້ອຍແສນຄູນ korkh-12 (Native variety) 3.5 7.3
ທ.ສົມພອນ TDK8 (Native variety) 2.56 6
ນ.ອ້ອຍໃຈ ມາດສະຫວິງ TDK8 (Native variety) 0.8 1.7
ທ.ຈໍາປີ ສາຍສະໝອນ korkh-12 (Native variety) 1.44 3.2
ນ.ບຸນມີ ໂກມຸດຕະພົງ TDK8 (Native variety) 1 2.3
ທ.ເວີນຄໍາ ທອງວິໄລ korkh-12 (Native variety) 2 4.5
ນ.ບຸນອົ້ມ korkh-12 (Native variety) 2 5.2
ທ.ບຸນລ້ອມ TDK8 (Native variety) 2 3.5
ທ.ມະຫາລາດ ສີລິໂຊກຄູນ TDK8 (Native variety) 1 1.8
ທ.ໄລມ້ອນ Nangsaothai 2 4.8