amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂນນຊາຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂນນຊາຍ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂນນຊາຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 52 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ.ເດືອນ korkh-12 (Native variety) 0.64 1.3
ທ.ຄຳພົ້ວ korkh-12 (Native variety) 0.8 2.8
ນ.ດາວ korkh-12 (Native variety) 0.96 2.3
ນ.ໜູ korkh-12 (Native variety) 0.8 2
ທ.ແປ້ນ korkh-12 (Native variety) 1 3.2
ທ.ຄຳຜຸຍ ຂັນທະລີ korkh-12 (Native variety) 2 4.37
ນ.ດິດ korkh-12 (Native variety) 2 5
ນ.ເພັນ ໄຊຍະສຸດ TDK8 (Native variety) 1.6 1.75
ທ.ຄຳແຫງ ​ຄຳ​ມີ​ວົງ korkh-12 (Native variety) 0.64 3
ທ.ສົມບູນ ບຸດທະວົງ korkh-12 (Native variety) 0.64 1.4