amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງພູວຽງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງພູວຽງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງພູວຽງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 104 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ຫວັນ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ນ.ວົງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3.2
ນ.ຄຳດີ ຂ່າວຜ່ອງ R3-XBF4(ToG6) 1.44 3.5
ນ.ທອງໄລ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.3
ທ.ບຸນອູ້ມ TDK8 (Native variety) 3 7.5
ທ.ລອງ /ຄຳມີ korkh-12 (Native variety) 2 3
ທ.ວິຊຽນ ພອນມະນີ korkh-12 (Native variety) 1.32 6.3
ທ.ທອນ/ດຳ TDK8 (Native variety) 0.32 1.2
ທ.ສົມບູນ korkh-6 (Native variety) 2 5.3
ທ.ທີ/ທອງລີນ korkh-12 (Native variety) 1 2.9