amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຄຳ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໂພນຄຳ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນຄຳ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຈານຂົງ TDK8 1 2.7
ທ. ຫົງທອງ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ທ. ໄມອຳ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.64
ນ. ຄຳເພົາ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.28
ທ. ຄ່ຽມ ໄຊຍະວົງ TDK16 2 5.4
ທ. ເສີມ ດວງພະຈັນ TDK16 0.8 2.64
ທ. ຕູ່ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.4
ນ. ຄຳມາຍ TDK 8 2 5.7
ທ. ອ່ອນສີ TDK 8 0.8 2.52
ທ. ກໍ່າ R3-TDK8 (ToG1) 2 5.1