amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາບົງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາບົງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາບົງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 64 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ.ພິມພອນ ຈັນທະວີໄຊ R3-XBF4(ToG6) 3.1 10
ນ.ເງິນ R3-HTDK8(ToG7) 0.32 1.3
ທ.ທອງສະໝຸດ ຜາຍສົດໃສ TDK8 (Native variety) 1 2.5
ທ.ທອງດີ ມະນີວົງ TDK8 (Native variety) 0.48 1.6
ທ.ບຸນສີ ເມກດາລາ korkh-12 (Native variety) 2 3.6
ທ.ສິງ ວຽງຈະເລີນ TDK8 (Native variety) 1.28 4
ທ.ໜູໄກ TDK8 (Native variety) 0.32 1.2
ນ.ສົມຈິດ ສາວົງ TDK8 (Native variety) 1 3.5
ທ.ອື່ງ ດວງດາລາ TDK8 (Native variety) 1.5 5
ທ.ບຸນສົງ ພັກດີ TDK8 (Native variety) 0.32 1