[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນວັງໂພ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານດອນວັງໂພ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດອນວັງໂພ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 55 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ.ເຄືອຄຳ ສິງທອງ R3-XBF4(ToG6) 1.6 6
ນ.ບຸນຮັກ ດາລາ R3-HTDK8(ToG7) 1.5 3.7
ທ.ຈັນມູນ ບຸນມີ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ນ.ແກ່ນຈັນ ບຸນມີ R3-TDK8 (ToG1) 0.48 1.6
ທ.ຄຳປຸ່ນ ບຸນມີ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 3.5
ທ.ຈັນສຸດາ ໄຊສົງ TDK8 (Native variety) 1.44 5.4
ທ.ສຸລິຈັນ ຈັນທະລາ korkh-12 (Native variety) 0.8 2.8
ນ.ລຳ່ TDK8 (Native variety) 0.64 2.4
ທ.ຄຳຜ່ອງ ຈອມສີ korkh-12 (Native variety) 1 3.5
ທ.ບຸນຍູ້ ທອງຄຳ R3-TDK8 (ToG1) 1 3