amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານບໍ່ເຫຼັກ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານບໍ່ເຫຼັກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານບໍ່ເຫຼັກ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 59 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ບັນຊາ ນາມແສງ/ Mr. Bansa Namseang TDK8 (Native variety) 3 10.5
ທ.ວັນດີ ຄຳເພັງໄຊ korkh-6 (Native variety) 1 3.5
ທ.ສົມຊາຍ ສິດທິວົງ TDK8 (Native variety) 3 10
ທ. ພົມມີ ປະພັດສີ TDK8 (Native variety) 3 11.4
ນ.ລັດດາ ດວງສີຫາລາດ HTDK8 (Native variety) 2 7.4
ທ.ສົມຈິດ ສຸລິວົງ/ Mr. Somchid Soulivong TDK8 (Native variety) 2 8
ທ.ຄຳປຸນ ເດດບຸນ/Mr. Khampoun Dethboun korkh-6 (Native variety) 3 12
ທ.ທອງສາ TDK8 (Native variety) 1 3.7
ທ.ບຸນຕາ ສຸລິວົງ TDK8 (Native variety) 1.12 4.2
ທ.ເລິງສັກ ໄຊຍະຄຳ korkh-6 (Native variety) 1 3.8