amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແຖ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາແຖ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາແຖ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ສົມສັກ ແສງຈັນ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 5
ນ.ຄຳພັນ ໂພທິສານ R3-TDK8 (ToG1) 5 16.3
ນ.ຈັນໄດ ໄຊຍະວົງ R3-450 Yr (ToG5) 0.64 2.3
ທ.ໂລມາ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 4.5
ທ.ບົວໄລ R3-TDK8 (ToG1) 0.64 2.3
ທ.ສົມບຸນ ໂພທິສານ R3-TDK8 (ToG1) 9 20
ນ.ຫວານເຢັນ R3-TDK8 (ToG1) 2 7
ທ.ລອນ ທຳມະວົງສາ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ນ.ຄຳສອນ ວັນທະສົມພູ TDK8 (Native variety) 1.28 4.3
ທ.ວິໄຊ ແສງສຸວັນ TDK8 (Native variety) 1 3.2