amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຄວາຍແດງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຄວາຍແດງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຄວາຍແດງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ອຸດສາ ສີສູນທອນ TDK8 (Native variety) 2 6
ທ.ສົມໃຈ ວົງພະຈັນ TDK8 (Native variety) 0.8 3.6
ທ.ບຸນຮຽງ TDK8 (Native variety) 1.12 3.8
ທ.ອຳພອນ TDK8 (Native variety) 1.6 4.5
ທ.ພິທູນ ຄຳພິວົງ TDK8 (Native variety) 0.48 1.4
ທ.ກິ ຄະພິວົງ TDK8 (Native variety) 2.5 7.5
ນ.ສີດາ ຫັນຈະເລີນສຸກ TDK8 (Native variety) 0.48 2
ນ.ບຸດດີ TDK8 (Native variety) 0.32 1
ທ.ຄຳພັດ TDK8 (Native variety) 0.8 2.5
ທ.ສອນ TDK8 (Native variety) 1.28 2.9