amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານທ່າພະ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານທ່າພະ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານທ່າພະ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 57 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ບູນສີ ນັນທະວົງ TDK8 (Native variety) 1.12 3.5
ທ. ເບີດ ພົມມະວົງສາ TDK8 (Native variety) 3 9.1
ທ. ບູນຕີ ຂຸນນະເສນ TDK8 (Native variety) 2 6.2
ນ. ລຳລະໄມ ຈູມສີ TDK8 (Native variety) 0.64 2
ທ. ບຸນກອງ ວົງຄຳສຸກ TDK8 (Native variety) 0.48 1.5
ທ. ຂັນຕີ TDK8 (Native variety) 0.8 2
ນ. ເປ່ມ TDK8 (Native variety) 0.64 1.5
ທ. ເອື້ອ(ເຕ້) TDK8 (Native variety) 0.48 1.8
ຕູ້ລັດ+ນ ພົວ TDK8 (Native variety) 0.32 0.9
ທ. ໄພວັນ TDK8 (Native variety) 0.32 0.8