amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ແກ້ງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ແກ້ງ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ແກ້ງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 21 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ສຸວິນ ສີມີ TK17 0.82
ທ.ກອງແພງ ເພັດດາລາ TK17 0.69
ນ. ວັນ TK17 2.5
ນ. ສີໄຄ TK17 1.8
ທ. ຊຽງຜາຍ ສີມີ TK17 0.54
ນ. ແພງ TK17 0.86
ທ. ສົມນຶກ ຂຸນທອງ TK17 3.29
ທ. ສຸພັນ TK17 1.69
ນ. ສົມສະໄໝ TK17 0.74
ນ. ຕີບ TK17 0.58