amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາຊິງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາຊິງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາຊິງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ຈິດ ປ້ອງພັນ ຫອມສັງທອງ HST 1.5
ທ້າວ ບຸນມີ ມາດີ TK17 1.6
ທ້າວ ພູມມາ ຫອມທົ່ງ HT 1.84
ທ້າວ ໄທ ກຂ 6 1.5
ທ້າວ ຊຽງສີ Maly 105 1.4
ທ້າວ ທອງດີ TDK 8 1
ທ້າວ ຊຽງຫັວງ TDK 8 0.9
ທ້າວ ບຸນໂຮມ TDK 8 2
ທ້າວ ເລື່ອມ TDK 8 2.5
ທ້າວ ມ່ວນ ທິດາລັກ Maly 105 0.7