amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໂພນໄຊ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໂພນໄຊ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໂພນໄຊ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ມ່ວນ TK17 1
ນ ວັນນີ TK17 1
ທ ໂກ້ TK17 0.9
ທ ຈັນເພັງ TK17 0.8
ທ ພັນ TK17 1
ທ ທອງດໍາ TK17 1.2
ທ ແຫຼ້ TK17 1
ທ ພອນປະເສີດ TK17 1
ນ ໄລ TK17 0.6
ທ ສົມເພັດ TK17 1