amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ເມືອງພຽງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ເມືອງພຽງ, ພຽງ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ເມືອງພຽງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນາງ ຕຸ້ຍ Homthong 1
ທ້າວ ຄໍາພາດ ຫອມທົ່ງ 1
ທ້າວ ແຂກ ໂອ ຖີ່ນແກ້ວ17 1
ທ້າວ ຄໍາໝັ້ນ ຫອມທົ່ງ 1
ທ້າວ ສົງຄາມ ຖີ່ນແກ້ວ17 1
ທ້າວ ຊຽງສະມັກ ຫອມທົ່ງ 1
ນາງ ບົວລຽນ (ຕູ້ມ) ຫອມທົ່ງ 1
ທ້າວ ທອງວັນ ມະລິ 105 1
ທ້າວ ສຸວັດ ກຂ11 1
ນາງ ມອກ ກຂ11 1