amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາລ້ອງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາລ້ອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາລ້ອງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 21 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.​ ບຸນມີ ບົວລະພາ TDK11 1.28
ທ. ໝັ້ນນ້ອຍ ລໍວັນໄຊ TDK11 1.28
ທ. ວົງ + ນ.​ ນ້ອຍ ຫລວງອຸດົມ TDK11 0.9
ທ.​ ທອງສະຫັວນ ຟອງພະຈັນ TDK11 1.12
ທ.​ ຕຽງຄຳ ລໍວັນໄຊ TDK11 1
ທ​. ຄຳວົງ TDK8 0.8
ທ​. ຈັນສີ ຟອງພະຈັນ TDK8 0.64
ທ​. ພູວຽງ ວັນນະລາດ VTE450 1.2
ທ. ໄຂ VTE450 1.5
ທ.​ ສົມຈິດ VTE450 1