amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫົວນາ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຫົວນາ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫົວນາ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ພັນ ສົມບັດມີໄຊ TDK8 1.5
ທ. ວັນທອງ + ນ. ອ່ອນ ນັນທະວົງ TDK8 1
ທ. ສົມພອນ ມູນທຳມາ TDK11 1
ທ. ກອງຄຳ ພັນທະວົງ TDK11 2
ທ. ລັດສະໝີ ແກ້ວວິໄລ TDK11 3
ນ. ສີສະໃໝ ສີປະເສີດ TDK8 1
ທ. ສາຍຄຳ ສີປະເສີດ TDK8 1
ທ. ໄມອ້ອມ ພັນທະວົງ TDK11 0.64
ທ. ບຸນມາໃດ TDK11 2
ທ. ຫລ້າ TDK11 1