amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫົງທອງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຫົງທອງ, ເມືອງທ່າພະບາດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫົງທອງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຫອມຈັນ ບຸນປະກອບ VTE450 1
ທ. ດວນ+ນ.ດາວວອນ ອິນທະວົງ VTE450 0.64
ທ. ຊ້າງ ໄຊຍະສິງ VTE450 0.96
ທ. ກັ້ງ ໄຊຍະວົງ VTE450 1.44
ທ. ຮູ້ ຈັນທະລັງສີ VTE450 1.6
ທ. ຕຶ້ງ ໄຊຍະວົງ VTE450 0.8
ທ. ດາວ ອິນທະວົງ TDK11 0.64
ທ. ກົງຕາ ອົ້ນມະນີ TDK11 0.8
ທ. ຈານທອງ ຈັນທະລັງສີ VTE450 1.6
ທ. ບົວຈັນ ລໍວັນໄຊ VTE450 0.8