amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫາດຊາຍຄູນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ຫາດຊາຍຄູນ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ຫາດຊາຍຄູນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ສົມສັກ ສີປະເສີດ TDK11 7
ທ ວັດທະານ ສຸມສາລິກາ VTE450 1.28
ທ ຄຳ ຈວງຈັນ VTE450 4
ທ ສຸກກັນຍາ ຈັນທະນົງ VTE450 0.64
ທ ວັນ ແກ້ວບຸນໄທ VTE450 2
ທ ບຸນລ້ຽງ ສີປະເສີດ TDK11 0.64
ທ ບຸນສົງ ໂມວັນດີ TDK11 1
ທ ໃບ ຊົມມີໄຊ VTE450 1.5
ທ ເສີນ ທົງສະຫວັດດີ VTE450 1.2
ທ ແສງທອງ ສີບຸນເຮີອງ VTE450 1