amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໂພນສະອາດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໂພນສະອາດ, ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໂພນສະອາດ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ສຸໃຈ ຜ່ານ້ອຍ TDK11 2.5
ທ ບຸນມາ TDK11 1.5
ທ ເຫຼີນ TDK11 4.2
ທ ປາຫັດ TDK8 2
ທ ຄຳໄຊ TDK11 3
ທ ແວວມະນີ TDK11 2.64
ນ ບັດ TDK11 1
ນ ເຫຼືອ TDK8 2
ນ ກ້ອນມະນີ TDK8 2.5
ທ ຊຽງມາ TDK8 2.5