amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາຂາມ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາຂາມ, ໄຊບົວທອງ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາຂາມ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ ຫວັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.3
ທ. ຄໍາແດງ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.5
ທ ບົນຕາ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.3
ທ ສົມດີ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2
ທ ເຫຼົາຄຳ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2
ທ ນອ້ຍ R3-TDK8 (ToG1) 1.2 2.7
ທ ໂພສາ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.3
ທ ເປິ້ນ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 1.38
ທ ອິນທະຫວາ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 1.38
ທ ກຽງຄຳ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.7