[ ຂໍ້ມູນທົດລອງ ]ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາລາດຄວາຍ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ນາລາດຄວາຍ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ນາລາດຄວາຍ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຄຳ​ຕ​າ ໄຊ​ຍະ​ບຸດ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.3
ທ. ບຸນ​ເຮືອງ ແສງ​ມີ​ໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 0.25 0.62
ທ. ບຸນໂຫຍ R3-TDK8 (ToG1) 0.67 1.54
ນ. ກອງມາ R3-TDK8 (ToG1) 0.25 0.57
ທ. ອາດຊົມພູ R3-TDK8 (ToG1) 0.95 2.56
ນ. ເສົາ ສີຕາງ R3-TDK8 (ToG1) 1.32 3.3
ທ. ຄຳສຸກ ( ສາ ) R3-TDK8 (ToG1) 0.53 1.21
ທ. ສົງກາ R3-TDK8 (ToG1) 0.37 0.92
ທ. ຕາລີ ສີສະໝອນ R3-TDK8 (ToG1) 0.47 1.22
ທ. ທອງໄລ R3-TDK8 (ToG1) 0.81 1.86