amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທ່າໂທດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທ່າໂທດ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທ່າໂທດ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ພົງສະຫວັດ ເໝືອງໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.5
ນ. ແວງ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.3
ທ. ຊຽງທອງ R3-TDK8 (ToG1) 1.51 3.7
ທ. ປອນ ຫຼວງນ້ຳທາ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.3
ທ. ສະຫວັນ R3-TDK8 (ToG1) 1.63 3.9
ທ. ສວນ ຄອງມະນີ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 3.9
ທ. ຄູ ຜົນມະລຸນ+ ທ ສົມບູນ ຜົມມະລຸນ R3-TDK8 (ToG1) 1.72 4.3
ນ. ໄຊຫອມ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.3
ນ. ຈຸນ R3-TDK8 (ToG1) 1.5 3.75
ທ. ສິງ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.3