amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທ່າໂທດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທ່າໂທດ, ຍົມມະລາດ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທ່າໂທດ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 21 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຄຳພັນ ແດງອຸໄທ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.25
ທ. ຂຽນ ສຸກຈັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.3 0.69
ທ. ທອງດຳ ວັນມະນີ R3-TDK8 (ToG1) 0.26 0.67
ທ. ກິດ R3-TDK8 (ToG1) 0.67 1.6
ທ. ແຈ້ງ ກົມມະໂຫນ R3-TDK8 (ToG1) 0.7 1.68
ທ. ຊຽງຜິວ ພັງສາຍຍົມ R3-TDK8 (ToG1) 0.6 1.5
ທ. ເຕິນ ໄຊຈະເລີນ R3-TDK8 (ToG1) 0.88 2
ທ. ແດງ ວົງຈັນທາ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.3
ທ. ສົມບູນ ວົງໂພໄຊ R3-TDK8 (ToG1) 0.3 0.8
ທ. ມອນ ຜີວມະພົມ R3-TDK8 (ToG1) 0.22 0.55