amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ສົມສະໜຸກ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ສົມສະໜຸກ, ມະຫາໄຊ, ຄຳມ່ວນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ສົມສະໜຸກ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 20 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ໂຈມຄຳ
ທ. ພົງສາລີ ເມກສຸວັນ
ທ. ຄຳຜົງ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.25
ທ. ຄຳຜິວ
ທ. ສຸນທອນ
ທ. ບຸນທັນ ສູນແສງທອງ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.3
ທ. ລອງ + ເຖິງ
ທ. ໄກ່ສອນ ເມກສຸວັນ
ນ. ສົມໝາຍ ເມກສຸວັນ R3-TDK8 (ToG1) 0.5 1.4
ນ. ແກ້ວສຸກ