amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງພົງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານໜອງພົງ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໜອງພົງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ອຸດົມ ສີສົງຄາມ R3-TDK8 (ToG1) 0.32 1.8
ທ.ຂັນເງິນ R3-TDK8 (ToG1) 0.32 1.4
ທ.ກະເລົາ ເທພາລັກ Nangsaothai 1.44 3.5
ທ.ທອງດຳ ວົງສະໝຸດ Nangsaothai 2.24 5
ນ.ກູດ ອີນທະວົງ TDK8 (Native variety) 1.28 3.5
ທ.ກອງ ບູນມານາວົງ Nangsaothai 4 11
ທ.ສະຫວັນ ແກ້ວໜູຈັນ Nangsaothai 2.88 8
ທ.ອົ້ມ ແສນສຸກ TDK8 (Native variety) 0.32 1.2
ທ.ພູມີ ສີວິໄລ XBF4 (Native variety) 0.64 1.5
ທ.ຄຳຜັນ ສິວິໄລ TDK8 (Native variety) 0.8 2.5