amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທ່າສະຫວ່າງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ທ່າສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ທ່າສະຫວ່າງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 3 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ບຸນຕາ ໄຊສົມບັດ R2-HTDK8 (ToG2) 0.48 0.6
ທ.ທິດສຸກ ວັນຊວງ R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 1
ນ.ຈັນແດງ R2-HTDK8 (ToG2) 0.32 0.7