amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໜອງແຫ້ວ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໜອງແຫ້ວ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໜອງແຫ້ວ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 17 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ.ບົວ ໄຊສະຫວ່າງ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 2
ທ.ບົວ ໄຊສະຫວ່າງ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 2
ທ.ໂອເດັດ ຊາມູນຕີ R2-TDK8 (ToG1) 1.68 5.2
ທ.ໂອເດັດ ຊາມຸນຕີ R2-TDK8 (ToG1) 1.68 5.2
ນ.ຄຳຫວັນ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.3
ທ.ສຸທັດ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.5
ນ.ບົວຈັນ ເທບວົງສາ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.4
ທ.ນິລັນ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.3
ທ.ຊົມພູ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 1.5
ທ.ນິລັນ ອຸດົມເພັນ R2-TDK8 (ToG1) 2 7