amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ແຈ້ງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ແຈ້ງ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ແຈ້ງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 23 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຄຳພາ (ຫ) R2-TDK8 (ToG1) 0.8 2.4
ນ. ມິນາ (ຮ)
ທ. ສົມພັນ (ຮ) R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.92
ທ. ຄຳມູນ (ຄ) R2-TDK8 (ToG1) 0.8 2.4
ນ. ກົງແສງ (ຮ) R2-TDK8 (ToG1) 0.48 1.44
ນ. ປານິດ (ຄ) R2-TDK8 (ToG1) 0.48 1.2
ທ. ສີຈັນ
ທ. ແກ້ວ ເພັດດາວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.8 2.2
ນ. ໃບຄຳ ສູນດາວົງ R2-TDK8 (ToG1) 0.8 2.24
ທ. ວົງເດືອນ