amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໜອງພົງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ໜອງພົງ, ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ ໜອງພົງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 23 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ພູວັນ ແກ້ວໜູຈັນ (ຫ) R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.92
ທ. ທ່ອນຈັນ (ຮ) R2-TDK8 (ToG1) 0.32 0.96
ທ. ສາລະວັນ (ຮ) R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.48
ທ. ໄພວັນ (ຄ) R2-TDK8 (ToG1) 0.48 1.44
ທ. ລ່ຽງ (ຄ)
ທ. ພຸດ ໄພວັນ R2-TDK8 (ToG1) 0.32 0.95
ທ. ພຸດ ເພຍແກ້ວ
ທ. ສົມໝາຍ R2-TDK8 (ToG1) 0.64 1.92
ທ. ທອງ R2-TDK8 (ToG1) 0.48 1.4
ນ. ໝອນ R2-TDK8 (ToG1) 0.16 0.4