amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຫວ້າ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານນາຫວ້າ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານນາຫວ້າ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 50 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ້າວ ຟອງສະໝຸດ ຈອມມະນີ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.9
ທ້າວ ບົວສີ ຈວງບູນຫລຽມ R3-TDK8 (ToG1) 1 3
ນາງ ທອງວັນ ອິນທະວົງ R3-TDK8 (ToG1) 2.88 7.5
ທ ບຸນເພັງ TDK8 1 3
ທ ສົມ ສີນະຄຸນ R3-TDK8 (ToG1) 0.8 2.4
ທ. ຄູນສີ ໄຊຍະວົງ TDK8 1 2.9
ນ ສີຈັນ R3-TDK8 (ToG1) 2.4 6.2
ນ ສຸມມະນີ R3-TDK8 (ToG1) 1 2.8
ນ ດາວເຮືອງ TDK8 2 5.5
ນ ທອງສະວັງ TDK8 2 6