amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານບຸ່ງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານບຸ່ງ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານບຸ່ງ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ນ. ບົວວັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.74 2.812
ນ. ບຸນມີ ຖິ່ນແກ້ວ 0.79 3.002
ນ ສີທອນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.1 0.38
ທ. ວິຈິດ ລິນທະວົງ 450 ປີ 0.35 1.33
ນ. ບົວຈັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.75 2.85
ທ. ພູມມີ ທ່າດອກຄໍາ 8 0.09 0.342
ນ. ບົວພັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.86 3.268
ນ. ທຸມມີ ຖິ່ນແກ້ວ 0.84 3.192
ທ. ຂຽວ ຖິ່ນແກ້ວ 0.38 1.444
ນ. ລັດສະໝີ ທ່າດອກຄໍາ 8 0.1 0.38