amis logo [ຂໍ້ມູນທົດລອງ] ລະບົບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫຼາດກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຜາປູນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

ບ້ານຜາປູນ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ໄຊຍະບູລີ.


ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານຜາປູນ, ມິສະມາຊິກທັງຫມົດຢູ່ 100 ສະມາຊິກ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ:
ຊື່ສະມາຊິກ ລະດູນາປີ 2021
ຊື່ແນວພັນ ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ(ຮຕ) ຜົນຜະລິດ(ໂຕນ)
ທ. ຂັນທອງ ຖິ່ນແກ້ວ 0.92 3.496
ນ. ຕູ່ນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.54 2.052
ທ. ວັນດີ ຄຳຕາ 450 ປີ 0 0
ທ. ສຸລິວົງ ໄຊຍະລາດ 450 ປີ 0.72 2.736
ນ. ຂັນ ປັນຍາທອງ 450 ປີ 0.52 1.976
ທ. ສົມໄຊ ສຸວັນ ຖິ່ນແກ້ວ 0.9 3.42
ທ. ບຸນມີ ບຸດດີ ຖິ່ນແກ້ວ 0.89 3.382
ທ. ຄຳພາດ ຖິ່ນແກ້ວ 0.3 1.14
ທ. ສີທັດ ອ້ວນດີ ຖິ່ນແກ້ວ 0.86 3.268
ທ. ຊຽງທັນ ໄຊຍະລັກ 450 ປີ 0.11 0.418